Všeobecné obchodní podmínky

1.Dohoda; Formuláře objednávání služeb. Tato Smlouva včetně jakýchkoli příloh (společně „Smlouva“) je uzavřena mezi společností („Zákazník“) uvedenou v přiložené objednávce nebo online objednávce („Objednávka“) a společností Monster Career CZ s.r.o., IČ: 01719815, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka: 210904 („Monster“). Produkty a služby („Služby“), které budou poskytnuty, jsou uvedeny v přiložené Objednávce a jsou předmětem této Smlouvy. Stránky zmiňované v této Smlouvě („Stránky“) se definují jako jakékoli webové Stránky ovládané společností Monster nebo propojenými společnostmi, ať už částečně nebo jinak.

2. Trvání a ukončení. Doba trvání této Smlouvy („Doba Trvání“) začíná běžet ode dne platnosti Objednávky uvedeném v Objednávce („Počáteční den“) a (není-li v Objednávce uvedeno jinak) končí buď po (i) jednom roce od Počátečního dne nebo (ii) konci posledního období, kdy Zákazník zakoupil produkt(y), podle toho, která událost nastane dříve. Není-li uvedeno jinak v této Smlouvě, nemůže být ukončena Zákazníkem nebo společností Monster. Služby, které byly zahájeny ke konci Doby Trvání, budou nadále poskytovány podle podmínek této Smlouvy po zbytek příslušného období. Právo na poskytnutí dosud nevyužitých Služeb zakoupených na základě této Smlouvy zaniká uplynutím Doby Trvání. Společnost Monster může tuto Smlouvu okamžitě ukončit písemnou výpovědí, jestliže: (a) Zákazník zahájí nebo vydá souhlas se zahájením řízení ve smyslu úpadkového práva nebo provede postoupení ve prospěch věřitelů; nebo požádá nebo vydá souhlas se jmenováním likvidátora, insolvenčního správce, pověřením exekutora či podobné osoby pro celý svůj majetek nebo alespoň jeho podstatnou část; nebo dojde ke jmenování likvidátora, insolvenčního správce, pověření exekutora či podobné osoby; nebo je zahájeno jiné řízení podle úpadkového práva, které se týká Zákazníka nebo podstatných částí jeho majetku; nebo (b) společnost Monster ukončí jakoukoli jinou smlouvu se Zákazníkem poté, co se Zákazník dopustí porušení této smlouvy. Kterákoli strana může tuto Smlouvu okamžitě ukončit, pokud druhá strana podstatně poruší tuto Smlouvu a ve lhůtě 10 dní od doručení písemného upozornění na tuto skutečnost nedojde k odstranění této skutečnosti. V případě, že společnost Monster z jakéhokoliv důvodu tuto Smlouvu ukončí, jsou všechny dlužné částky dle této Smlouvy splatné ke dni ukončení Smlouvy a společnost Monster má právo požadovat úhradu všech vzniklých nákladů a výdajů na právní služby. Ustanovení článků 2, 3, 4, 8, 9 a 10 zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

3.Platby. Pokud není na Objednávce nebo faktuře uvedeno jinak, jsou faktury splatné 30 dní od data faktury a v případě faktur vydaných předem 30 dní od Počátečního dne. Společnost Monster může účtovat úrok z prodlení v zákonné výši za veškeré částky nesplacené ve lhůtě splatnosti. Pokud je Zákazník povinen uskutečnit jakoukoliv platbu předem v souvislosti s úhradou dle této Smlouvy, bude zálohová platba odečtena od příslušných dlužných částek na konci platnosti této Smlouvy. U zbývajících částek splatných podle této Smlouvy bude Zákazníkovi fakturováno od začátku Doby Trvání každý měsíc až do vyfakturování zůstatku. Společnost Monster může podle svého uvážení fakturovat Zákazníkovi elektronickou fakturou zaslanou Zákazníkovi e-mailem. Částky za Služby se uvádějí bez DPH. Zákazník ponese odpovědnost za úhradu veškerých dalších stávajících či budoucích prodejních, spotřebních nebo jiných obdobných daní v souvislosti se Službami. Pokud zůstane jakákoli faktura neuhrazena po lhůtě splatnosti uvedené v tomto článku, Objednávce nebo faktuře, může společnost Monster požadovat uhrazení částek, které dosud nebyly podle této Smlouvy fakturovány. V případě, že Zákazník uhradí za fakturu vyšší částku, musí Zákazník požádat o vrácení přeplatku ve lhůtě šesti měsíců od platby přeplatku a jakýkoli dobropis k takovému přeplatku bude platit jen šest měsíců od vystavení. Poplatky hrazené za Služby jsou nevratné, kromě případů ukončení platnosti Smlouvy z důvodu podstatného porušení ze strany společnosti Monster, kdy společnost Monster vrátí Zákazníkovi zálohy uhrazené za Služby neposkytnuté do data ukončení platnosti Smlouvy. Společnost Monster může postoupit právo vybírat a přijímat platby na třetí osobu. Společnost Monster může čas od času provádět kontrolu platební schopnosti Zákazníka. Společnost Monster si vyhrazuje právo odmítnout rozšíření úvěru pro Zákazníka a požadovat od Zákazníka zálohovou platbu před poskytnutím Služeb. Společnost Monster může započíst jakoukoli částku, kterou společnost Monster obdrží od Zákazníka, vůči částkám, které jsou splatné dle této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy se Zákazníkem. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí každou fakturu celou bez srážek. Služby zakoupené na základě této Smlouvy mohou používat se Zákazníkem propojené společnosti pouze po předchozím souhlasu společnosti Monster. Zákazník zůstává odpovědný za platbu za veškeré Služby zakoupené na základě této Smlouvy, pokud jakákoli se Zákazníkem propojená společnost používá Služby na základě této Smlouvy. Pokud je Zákazník zástupcem svého vlastního klienta, odpovídá za platbu všech splatných částek dle této Smlouvy bez ohledu na to, zda obdrží platbu od svého klienta. Pokud Zákazník je nový Zákazník a platí pomocí inkasa, bude povinen vyplnit a udělit pověření, které bude odesláno Zákazníkovi samostatně (s uvedením bankovního účtu Zákazníka, kódu banky, jména banky a jména majitele účtu). Pokud Zákazník provedl úhradu inkasem společnosti Monster v posledních 12 měsících, společnost Monster bude používat stejné bankovní údaje, které má v záznamech, až do chvíle, kdy jí Zákazník oznámí jejich změnu. Zákazník musí být majitelem účtu pro inkasní platby. Zákazník ručí za to, že je vlastníkem účtu používaného pro inkasní platby, a podpisovatelé příkazu k inkasu jsou oprávnění. Zákazník pověří svou banku, aby společnosti Monster a jejím dodavatelům a zástupcům poskytla podrobnosti o jeho bankovním účtu v nezbytném rozsahu v souvislosti s touto Smlouvou a informovala společnost Monster, pokud dojde k zániku oprávnění k inkasu. Pokud se neuskuteční inkasní platba, musí Zákazník okamžitě zajistit úhradu částky jiným způsobem včetně jakýchkoli poplatků, které společnosti Monster vznikly v souvislosti s neprovedenou inkasní platbou.

4. Mlčenlivost, ochrana údajů a další služby. (a) Každá ze stran zajistí zachování mlčenlivosti o podmínkách této Smlouvy a nezveřejní je žádné třetí straně (kromě svých profesionálních poradců a/nebo propojených společností na bázi mlčenlivosti) bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, pokud to nevyžaduje zákon. (b) Společnost Monster se zavazuje dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů a shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu se svojí směrnicí o ochraně osobních údajů, viz http://muj.monster.cz/privacy/. Pro zachování integrity svých Stránek si společnost Monster vyhrazuje právo předávat kontaktní údaje všem soudním a výkonným orgánům, bude-li o to požádána. Společnost Monster může také předat kontaktní údaje v případě, že se objeví stížnost na používání Stránek ze strany Zákazníka a v případě, že je toto používání shledáváno v rozporu s touto Smlouvou. (c) Zákazník souhlasí s tím, že společnost Monster může posílat Zákazníkovi e-mailem údaje o zlepšování služeb, důležitých nových funkcích a další reklamní sdělení (včetně průzkumů), dokud Zákazník písemným oznámením toto oprávnění nezruší.

5. Vlastnictví. Není-li uvedeno jinak v podmínkách k produktu uzavřených mezi společností Monster a Zákazníkem, jakékoli nabídky práce, reklamy a/nebo videoklipy poskytované Zákazníkem pro umístění na jakékoliv Stránce a všechna autorská a jiná vlastnická práva k těmto prvkům jsou a stále zůstávají vlastnictvím Zákazníka. Zákazník uděluje společnosti Monster a jejím propojeným společnostem neodvolatelnou, bezúplatnou, časově neomezenou, plně uhrazenou, nevýhradní a celosvětovou licenci k užití díla, zejména k rozmnožování, reprodukci, zveřejnění, provádění, vystavování, sdělování veřejnosti a distribuování těchto pracovních nabídek, reklam a/nebo videoklipů poskytnutých Zákazníkem (jako celek nebo z části). Zákazník také uděluje společnosti Monster nevýhradní, bezúplatnou, časově neomezenou, celosvětovou a nepřevoditelnou omezenou licenci k užití díla, zejména k rozmnožování, vystavování, sdělování veřejnosti a zveřejnění ochranných známek, logotypů a dalšího duševního vlastnictví Zákazníka, které Zákazník poskytl společnosti Monster, a to výlučně pro účely plnění svých závazků dle této Smlouvy. Společnost Monster si ponechává všechna práva, tituly a nároky včetně všech práv duševního vlastnictví k a vyplývající z: (i) jakékoli vlastní technologie a software obsažené nebo začleněné do Stránek nebo jejich části a (ii) obsah (s výjimkou obsahu Zákazníka, viz výše) na Stránkách nebo jejich části a všech prvcích, které jsou součástí výše uvedeného nebo jsou do něj začleněné (nebo tvoří jejich soubor nebo kompilaci).

6. Podmínky použití. (a) Pokud je Zákazník pracovní nebo personální agentura, inzeráty je možné zveřejňovat a reklamu zadávat jen pod vlastní značkou či logotypem Zákazníka. Pokud je Zákazník reklamní agentura, inzeráty je možné zveřejňovat a reklamu zadávat jen pod značkou či logotypem klienta Zákazníka nebo koncového uživatele podle Objednávky. V každém jiném případě musí Zákazník používat všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy výlučně pro své vlastní interní potřeby a nesmí prodávat či převádět Služby na žádnou třetí stranu a nesmí zveřejňovat inzeráty nebo zadávat reklamu pod jinými logotypy a/nebo značkami kromě svých. (b) Zákazník se zavazuje dodržovat podmínky používání každé Stránky, na kterou Zákazník vstoupí. Podmínky používání každé Stránky jsou dostupné z úvodní strany příslušné Stránky pomocí odkazu „Podmínky služby“. V případě, že dojde k nesouladu mezi podmínkami používání jakékoli otevřené Stránky popsané v tomto odstavci a podmínkami této Smlouvy, jsou rozhodující podmínky této Smlouvy. (c) Společnost Monster si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb Zákazníkovi společností Monster a/nebo zablokovat všechna hesla a další přístupové kódy, pokud má společnost Monster rozumný důvod domnívat se, že Zákazník jakýmkoliv způsobem porušuje ustanovení této Smlouvy nebo jakoukoli jinou smlouvu se Zákazníkem nebo jakékoli podmínky používání.

7. Omezená záruka. Společnost Monster zaručuje, že bude provádět Služby profesionálně v souladu s převažujícími obchodními zvyklostmi daného obchodního odvětví. Kromě výše uvedeného společnost Monster neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné či implicitní, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení vzhledem ke Službám či Stránkám nebo funkčnosti, kompatibilitě s konkrétními prohlížeči, výkonnosti nebo výsledkům používání Služeb nebo Stránek.

8. Odškodnění. Každá strana (každá, v této souvislosti dále jen „Odškodňující strana“) odškodní druhou stranu, její propojené společnosti a její statutáry, ředitele, zaměstnance a zástupce (každý z nich, v této souvislost dále jen „Odškodněná strana“ a dohromady „Odškodněné strany") v případě nároků třetích stran, žalob nebo žádostí včetně, nikoliv však výlučně, odůvodněných zákonných a účetních poplatků, které vyplývají nebo jsou způsobeny těmito situacemi: (a) porušení nebo domnělé porušení patentového práva, autorského práva, obchodního tajemství či jiného vlastnického práva třetí strany v souvislosti s: (i) v případě společnosti Monster, dodávkou Služeb a (ii) v případě Zákazníka, poskytnutím jakéhokoli materiálu na jakoukoli Stránku Zákazníkem nebo jeho jménem; (b) v případě společnosti Monster, hrubá nedbalost nebo úmyslné zavinění vyplývající nebo související s dodávkou Služeb; a (c) v případě Zákazníka, hrubá nedbalost, úmyslné zavinění nebo zlehčování či pomluva vyplývající nebo související s používáním Služeb. Tyto závazky odškodňující Strany jsou platné pouze tehdy, pokud odškodněná strana upozorní odškodňující stranu bez zbytečného odkladu písemně o takovém nároku, žalobě nebo žádosti.

9. Omezení odpovědnosti. Žádné ustanovení těchto podmínek nesmí omezit odpovědnost kterékoli ze stran v rozsahu, který by byl zákonem zakázán. Kromě závazků Odškodňující strany dle ustanovení 8 a bez jakéhokoli omezení závazků Zákazníka k placení dle této Smlouvy (a) žádná strana není odpovědná žádné druhé straně (ani osobám domáhajícím se práv odvozených z práv druhé strany) za náhodné, nepřímé, následné, zvláštní nebo exemplární škody jakéhokoli druhu - včetně ušlého zisku či příjmu, ztráty podnikatelských příležitostí nebo ztráty dat - jež vyplývají nebo souvisejí s touto Smlouvou nebo Službami poskytovanými v jejím rámci bez ohledu na to, zda odpovědná či údajně odpovědná strana byla upozorněna, měla důvod znát nebo dokonce věděla o takové možnosti, a (b) maximální odpovědnost každé strany vyplývající nebo související s touto Smlouvou, jakýmkoli produktem, Službami podle této Smlouvy poskytovanými nebo jakoukoli Stránkou nesmí překročit výši zaplacenou nebo splatnou Zákazníkem společnosti Monster za Dobu Trvání.

10. Různé. Každá strana se zavazuje dodržovat všechny platné zákony související s používáním respektive poskytováním Služeb, a to včetně, nikoliv však výlučně, pracovněprávní legislativy a ochrany osobních údajů. Zákazník se také zavazuje, že údaje o věku, pohlaví, náboženském přesvědčení, zdraví, sexuální orientaci nebo etnickém původu či jakékoliv jiné obdobné údaje poskytovaná žadatelem nebudou použita v žádném rozhodování o uzavření pracovního poměru. Každá strana této Smlouvy musí jednat jako nezávislá osoba a žádné ustanovení této Smlouvy nezakládá, a nemá být v tomto smyslu vykládáno, vytvoření sdružení, joint venture či mandátního nebo jakéhokoliv obdobného vztahu mezi společností Monster a Zákazníkem či jakýmkoli zaměstnancem či zástupcem Zákazníka. Tato Smlouva, která může být vyhotovena ve více stejnopisech, představuje úplnou dohodu stran v souvislosti s transakcemi a skutečnostmi, které tato Smlouva upravuje, nahrazuje všechna předchozí sdělení, ujednání a smlouvy (ať už ústní, nebo písemné) i veškeré objednávky nebo jiné obchodní či nákupní podmínky nepředložené společností Monster, které byly nebo mohou být čas od času předloženy Zákazníkem, a nemůže být změněna či zrušena bez písemného souhlasu obou stran. Není-li v článku 3 uvedeno jinak, žádná strana nesmí postoupit tuto Smlouvou ani její část v rámci fúze, prodeje nebo převodu majetku či akcií/ochodního podílu ani jakýmkoliv jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou případů kdy, v případě společnosti Monster (i) jde o souvislost s fúzí, konsolidací, reorganizací nebo prodejem veškerého nebo značné části majetku, nebo (ii) jde o postoupení na osobu ovládající, ovládanou nebo pod společnou kontrolou společnosti Monster (každý případ jako „Povolený převod“). Žádná strana nespoléhá na žádné tvrzení nebo záruky žádné druhé strany, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Jestliže kterákoliv ze stran neuplatní vůbec nebo včas svá práva nebo nároky vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takového práva nebo nároku. Žádné jednotlivé nebo částečné uplatnění nebo neuplatnění práv nebo nároků vyplývající z této Smlouvy nemá za následek zánik těchto nebo jiných práv a nároků vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že kompetentní státní orgán rozhodne, že jakékoli z ustanovení těchto podmínek je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoliv rozsahu, toto ustanovení bude v daném rozsahu odděleno od zbývajících ustanovení, která budou nadále platná v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem. Tato Smlouva a jakékoli spory mezi Zákazníkem a společností Monster v souvislosti s touto Smlouvou se řídí podle zákonů České republiky a strany se podřizují výlučné jurisdikci českých soudů. Plnění každé strany dle této Smlouvy podléhá vyšší moci. Veškerá oznámení, která mají být doručena podle této Smlouvy jsou strany povinny zaslat doporučenou poštou s dodejkou nebo expresní kurýrní službou na adresu uvedenou v Objednávce a budou považována za doručená ke dni skutečného doručení. Žádná ustanovení této Smlouvy nejsou vymahatelná osobou, která není stranou této Smlouvy.

  INZERCE PRACOVNÍCH POZIC

  Inzerce pracovních pozic je reklama na pracovní pozici, která je umístěna na Stránce/-kách podle Objednávky. Nabídky práce lze zveřejnit pomocí nástroje pro zveřejňování Monster (MOHR/MHX), obchodní brány synchronizace serveru (BGW) nebo nástroje třetí strany podle Objednávky.

  Nabídky práce jsou buď „Práce v uvedené oblasti“ nebo „Práce bez omezení oblasti“. Ty Zákazníkům umožňují nabízet pracovní pozice (i) s trváním uvedeným v Objednávce a (ii) na uvedené pevné oblasti podle Objednávky nebo bez omezení oblasti, na stránkách (nebo jejich částech) konkrétně uvedených v Objednávce. Nabídky práce je nutno zveřejnit během Trvání, po kterém všechny přestávají platit. Každá inzerce pracovních pozic může obsahovat jen jeden (1) popis pozice na jednom místě a v jedné kategorii práce s až třemi profesemi a třemi odvětvími na kategorii, ale u Prací bez omezení oblasti může Zákazník zveřejnit nabídku ve více než jedné oblasti na kategorii (jak je uvedeno v Objednávce),. Každá inzerce pracovních pozic zveřejněná během platnosti bude aktivní maximálně po dobu platnosti uvedenou v Objednávce, i když plánovaná doba platnosti takové nabídky přesahuje dobu Trvání.

  Jakákoli (1) opětovná aktivace nabídky práce po době platnosti, (2) přerušení nebo obnova jakékoli nabídky práce, (3) změna na Stránce (pokud zakoupený produkt neumožňuje zveřejnění na více stránkách) nebo (4) změna referenčního kódu práce, kde byla tato pozice zveřejněna přes BGW, představuje použití další nabídky práce. Zákazník souhlasí s tím, že nabídky práce na stránkách se také zobrazí ve výsledcích vyhledávání na jiných stránkách.

  Inzerce pracovních pozic může nabízet automatické obnovení každých 30 dní, pokud je to uvedeno v Objednávce.

  Zákazník souhlasí s tím, že všechny nabídky zobrazené na Stránce se budou vztahovat ke konkrétním pracovním pozicím a nebudou hromadné nebo druhové popisy pozic. Není-li uvedeno v Objednávce jinak, Zákazník se zavazuje nezveřejnit žádnou pozici na žádné Stránce, pokud: (i) nesplňuje platné zákony či vyhlášky; (ii) obsahuje odkazy na Stránky konkurence společnosti Monster; (iii) obsahují „skrytá“, nesouvisející nebo zavádějící hesla; (iv) obsahují jakékoli pyramidální schéma, „členství v klubu“, dohodu o distribuci nebo obchodním zastoupení nebo jiné obchodní příležitosti vyžadující hotovostní nebo pravidelné platby, platí pouze provize (kromě případů, kdy nabídka stanoví, že se platí pouze provize, a jasně popisuje produkt nebo službu, kterou bude uchazeč prodávat), nebo vyžaduje najímání dalších členů, podřízených distributorů nebo zástupců; (v) obsahuje jakékoli logo nebo značku kromě své vlastní, pokud to nepovoluje ustanovení 6 těchto podmínek; (vi) obsahuje odkaz na vlastní web Zákazníka s nabídkou pracovních pozic; nebo (vii) obsahuje odkaz na jakoukoli webovou Stránku, která obsahuje materiál, který je hanlivé, urážlivé nebo obscénní či výhružné povahy nebo který může podle názoru společnosti Monster způsobit roztrpčení nebo nepříjemnosti či úzkost osobám včetně například rasistických, sexistických, obtěžujících, vyhrožujících, diskriminačních, vulgárních nebo škodlivých materiálů, názorů či zpráv.

  Společnost Monster si vyhrazuje právo kdykoli podle svého vlastního uvážení okamžitě odstranit veškeré neodpovídající nabídky práce nebo nabídky na Stránkách, které si Zákazník výslovně nezakoupil.

  ZVÝRAZNĚNÍ INZERÁTU

  Zvýraznění umožňuje Zákazníkovi zvýraznit tučně jméno pozice a polohu na seznamu výsledků u všech vyhledávání pozic.

  AKTUALIZACE INZERÁTU

  Aktualizace inzerátu umožňuje Zákazníkovi obnovit inzerce pracovních pozic jednou či vícekrát během časového období nabídky. Při obnovování nabídky pozice bude nabídka odeslána na horní část seznamu výsledků vyhledávání a aktualizuje se i datum zveřejnění.

  LOGO SPOLEČNOSTI V DETAILU POZICE

  Logo společnosti v detailu pozice umožňuje Zákazníkovi vložit své logo k nabídce práce pro doplnění stylu a tónu.

  LOGO SPOLEČNOSTI NA STRÁNCE S VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ PRÁCE

  Logo společnosti na stránce s výsledky vyhledávání práce je možnost, která umožňuje Zákazníkovi vložit své logo na seznam výsledků všech vyhledávání pozic.

  ŠABLONA INZERÁTU V DESIGNU KLIENTA

  Šablona inzerátu v designu klienta („CJB“) je šablona nabídky práce vytvořená společností Monster pro Zákazníka. Smyslem CJB je posílit efekty a doplnit styl a tón offline kampaní Zákazníka. CJB Designer je další pokročilá šablona nabídek práce, která může obsahovat další informace dodané Zákazníkem, a to včetně fotografií a grafiky.

  CV LICENCE

  Licence pro databázi životopisů poskytuje Zákazníkovi přístup k databázi životopisů společnosti Monster, která obsahuje životopisy uchazečů o zaměstnání („Databáze životopisů"). „Licence k databázi životopisů“ je licence pro jediného samostatného uživatele pod přímou kontrolou Zákazníka („Uživatel životopisu“) pro přístup k databázi životopisů pomocí jedinečného hesla po dobu a v rozsahu (tj. celostátní nebo místní) uvedeném v Objednávce. Každá licence databázi životopisů bude podléhat směrnici o rozumném používání, včetně limitu 20.000 zobrazení životopisu během 12 měsíců (poměrně upraveno pro kratší licence). Zobrazení životopisu nastane po spuštění životopisu následně po jeho vyhledání. Za zobrazení jediného životopisu se považuje, jestliže uživatel životopisu: (a) otevře životopis, (b) otevře a vytiskne životopis, (c) otevře a odešle životopis e-mailem, (d) otevře a přidá jej do složky nebo (e) přidá životopis do složky bez otevření tohoto životopisu. Zobrazení více životopisů nastane, když uživatel životopisu otevře a zavře stejný životopis několikrát (Poznámka: ve výsledcích vyhledávání životopisu se zobrazí ikona „zobrazeno“, která znamená, že uživatel životopisu už životopis zobrazil). Jakmile je životopis ve složce, Zákazník může otevřít životopis několikrát bez toho, aby došlo k zobrazení životopisu.

  Zákazník souhlasí, že urychleně upozorní společnost Monster na odchod jakékoli osoby, jíž bylo heslo poskytnuto, a společnost Monster si vyhrazuje právo po upozornění Zákazníka zrušit toto heslo a vydat heslo náhradní. Společnost Monster si vyhrazuje právo pravidelně měnit vydaná hesla po upozornění Zákazníka. Pokud do databáze životopisů vstupují další uživatelé (kromě jmenovaných držitelů licence pro databázi životopisů), představuje toto sdílení porušení této Smlouvy.

  Zákazník souhlasí s tím, že bude využívat databázi životopisů pro vyhledávání uchazečů na konkrétní aktivní pozice s odpovídajícími profily a nebude jim nabízet žádné jiné služby. Licence k databázi životopisů nesmí být také používána pro obecné vyhledávání kandidátů nebo kontaktování uchazečů o zaměstnání nebo vlastníků životopisů v souvislosti s obchodními příležitostmi pro práci z domova, příležitosti na bázi poplatků nebo franšízing.

  TLAČÍTKA A BANNERY

  Reklama baneru je taková reklama, která je zabudována do Stránky podle specifikace v Objednávce. Reklama tlačítka je grafická reklama menších rozměrů než reklama v banneru. Když uchazeč o zaměstnání klikne na baner nebo tlačítko, bude přesměrován na stránku Zákazníka. Banery na Stránce zobrazují řadu různých reklam na bázi rotace. Reklama Zákazníka tudíž nebude zobrazována na baneru umístěném na Stránce nepřetržitě.

  Zákazník může zveřejnit reklamu tlačítek a banerů a jiná média a sponzorství („Reklama“) na Stránkách podle Objednávky. Není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak, umístění reklamy se provádí na základě rozhodnutí společnosti Monster. V nejširším možném rozsahu povoleném zákony společnost Monster nedává žádné záruky ohledně umístění, úrovní, kvality nebo času pro: (i) počet kliknutí; (ii) statistiku používání; (iii) dostupnost a/nebo dodání jakýchkoli dojmů na Stránce; (iv) kliknutí; a (v) okolí nebo umístění jakékoli reklamy. Společnost Monster nezaručuje datum či data vložení reklam(y) a neposkytuje záruku, že reklama(y) nebude zobrazena po uvedeném koncovém datu. Společnost Monster však provede všechny kroky k tomu, aby splnila požadavek Zákazníka v této věci. Po ukončení této Smlouvy společnost Monster odinstaluje reklamu Zákazníka a ukončí veškeré hypertextové odkazy na propagované Stránky Zákazníka, nabídky práce nebo Profil společnosti.

  Zákazník odpovídá za vytvoření všech propagačních materiálů a souhlasí s poskytnutím těchto materiálů v souladu s příslušnými zákony a směrnicemi společnosti Monster, které jsou platné. Veškerý obsah Reklamy Zákazníka podléhá schválení společnosti Monster, která si vyhrazuje právo podle svého uvážení zamítnout nebo zrušit jakoukoli Reklamu, rezervaci místa, odkaz na adresu URL nebo přidělení místa. Společnost Monster může také zamítnout či odebrat reklamu na propagovanou webovou Stránku, která není funkční nebo která je podle jejího uvážení nevhodná pro propojení se Stránkou. Společnost Monster se nezavazuje kontrolovat obsah žádné Reklamy a jakékoli takové revize nebo schválení nepředstavují souhlas společnosti Monster s tím, že je taková Reklama poskytována v souladu s těmito podmínkami a nepředstavuje ani vzdání se práv společnosti Monster uvedených dále. Společnost Monster nepřijme žádnou reklamu, pokud šíří pop-up okna nebo spouští stahování neiniciované uživatelem.

  Pokud společnost Monster nezveřejní Reklamu v souladu s Objednávkou (nebo v případě jakékoli jiné vady, ať už technické či jiné, jež zabrání zobrazení reklamy podle Objednávky), odpovědnost společnosti Monster vůči Zákazníkovi bude omezena jen na to, aby podle rozhodnutí Zákazníka vrátila buď část poplatku za Reklamu nebo umístila Reklamu později na srovnatelnou pozici. Jakákoli Reklama nezahájená během doby uvedené v Objednávce vyprší po uplynutí doby trvání.

  ASISTOVANÝ NÁBOR

  Služba Asistovaný nábor (AN) spočívá ve vyhledání a výběru kandidátů na pozici u klienta. Na počátku projektu se klient s konzultantem MCS dohodne na kritériích výběru kandidátů a předpokládaném počtu dodaných kandidátů. Z těchto dvou hledisek je na konci projektu hodnocena jeho úspěšnost.

  Služba AN končí předáním dohodnutého počtu kandidátů splňujících kritéria výběru (ať již najednou či postupně) nebo ve chvíli, kdy klient učiní pracovní nabídku jednomu z doporučených kandidátů.

  Klient má možnost, na základě zaslaných materiálů o kandidátech, se do 3 pracovních dnů vyjádřit k tomu, zda tito kandidáti splňují dohodnutá kritéria výběru.

  TALENTBIN

  Každá jedna TalentBin licence uvedená v Objednávce umožní jednomu uživateli stanovenému Klientem (dále jen “Uživatel”) přístup k databázi sociálních sítí TalentBin (dále jen „TalentBin“) a to v souladu s těmito Licenčními podmínkami TalentBin a to na dobu stanovenou v Objednávce. Každý Uživatel je oprávněn z databáze TalentBin exportovat až 100 profilů za kalendářní měsíc. Klient oznámí Monsteru jakoukoli změnu v Uživatelích a to bez zbytečného odkladu poté, co taková změna nastane, Monster je v takovém případě oprávněn vystavit novému Uživateli nové přístupové údaje, takovou změnu oznámí Klientovi.

  Monster je oprávněn pravidelně měnit přístupové údaje k TalentBin, takovou změnu vždy oznámí Klientovi. Licence TalentBin je poskytována zaměstnavatelům pro účely vyhledávání nových zaměstnanců. Licence TalentBin nesmí být využívána pro zasílání nevyžádaných emailů, pro nevyžádané telefonické hovory nebo zasílání nevyžádaných faxů týkajících se podporování nebo reklamy na výrobky nebo služby Klienta nebo třetích stran. Licence TalentBin nesmí být dále využívaná pro kontaktování kandidátů, uchazečů o zaměstnání nebo vlastníků životopisů v souvislosti s obchodními příležitostmi pro práci z domova, pracovní příležitosti na bázi poplatků zaměstnance nebo franšízingové příležitosti. Pokud budou mít k TalentBin přístup i jiné osoby, než stanovený Uživatel, je Monster oprávněn dle svého uvážení (i) naúčtovat Klientovi cenu za další Licenci TalentBin; nebo (ii) bude takové jednání považovat za hrubé porušení Smlouvy.

TERMS AND CONDITIONS

  1. Agreement; Services Order Forms. This Agreement, including any attachments (collectively the “Agreement”), is between the entity (“Customer”) set out in the attached sales order or online order (the “Sales Order”) and Monster Career CZ s.r.o., Identification No. 01719815, registered seat at Praha 7, Jankovcova 1569/2c, ZIP 1700 registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague File C210904 (“Monster”). The products and services (the “Services”) to be provided are listed in the attached Sales Order and are subject to this Agreement. This Agreement, which may be executed in counterparts, contains the entire understanding of the parties with respect to the transactions and matters contemplated hereby, supersedes all previous communications, understandings and agreements (whether oral or written), as well as any sales orders or other terms and conditions or purchase terms not supplied by Monster that have been or may from time to time be submitted by Customer, and cannot be amended or waived except in writing in a formal amendment executed by both parties. No party has relied on any representation or warranty of any other party not expressly set forth in this Agreement. The sites referred to in this Agreement (the “Sites”) are defined as any web sites under Monster or its affiliated companies’ control, whether partial or otherwise.

  2. Term and Termination.

  The term of this Agreement (the “Term”) will commence on the Agreement Start Date stated in the Sales Order (the “Start Date”), and (unless otherwise stated in the Sales Order) will expire at the end of the last Product End Date of the product(s) being purchased by Customer and, except as otherwise provided below, may not be terminated by either Customer or Monster. Services which have commenced by the end of the Term will continue to be provided on the terms of this Agreement for the remainder of the applicable period. Any unused Services purchased under this Agreement will expire at the end of the Term. Monster may terminate this Agreement immediately on written notice if: (a) Customer institutes or consents to the institution of any proceeding under any bankruptcy or insolvency law or makes an assignment for the benefit of creditors; or applies for or consents to the appointment of any receiver, trustee, liquidator, administrator or similar officer for it or for all or any material part of its property; or any receiver, trustee, liquidator, administrator or similar officer is appointed; or any proceeding under any insolvency or bankruptcy law relating to Customer or to all or any material part of its property is instituted; or (b) Monster terminates any other agreement with Customer following Customer’s breach of that agreement. Either party may immediately terminate this Agreement if the other party materially breaches this Agreement which breach is not cured within 10 days after receipt of written notice thereof. If Monster terminates this Agreement for any reason, it will be entitled to accelerate all amounts due hereunder and to collect all costs and legal expenses incurred. The terms of Sections 2, 3, 4, 8, 9 and 10 shall survive any expiration or termination of this Agreement.

  3. Payment.

  Unless otherwise stated in the Sales Order or invoice, invoices will be due 30 days from the date of invoice, with invoices to be issued in advance from the Start Date of the Agreement. Monster reserves the right to request pre-payment from Customer before providing any Services. Save where Monster has requested prepayment, Customer will be invoiced from the beginning of the Term in accordance with the Invoice Payment Terms set out in the Sales Order. Amounts for Services are exclusive of VAT or applicable sales tax which shall be paid by Customer in addition at the rate and in the manner prescribed by law. If any invoice remains unpaid beyond the payment terms specified in this clause, the Sales Order or the invoice, Monster may (i) accelerate for payment any amount not yet invoiced under this Agreement; and/or (ii) charge interest at the relevant statutory rate on any amounts not paid when due; and/or (iii) suspend the Services offered to Customer by Monster. Fees paid for Services are non-refundable, except following termination for Monster’s material breach, in which case Monster will refund to Customer pre-paid amounts for Services not rendered as at the date of such termination. Monster may assign to a third party the right to collect and receive payment. Monster may carry out a credit check against Customer from time to time. Monster may set off any amount received by Monster from Customer against any amount which is due and payable under this Agreement or any other agreement with Customer. Customer agrees to pay each invoice in full without deduction. Services purchased under the Agreement may only be used by members of Customer’s group of companies with Monster’s prior written consent. Customer shall remain liable for payment for all Services purchased under this Agreement if any of its group of companies uses Services under this Agreement. If Customer is an agency for its client, Customer is liable for payment of all amounts due hereunder irrespective of whether it receives payment from its client. .Where Customer pays by Direct Debit, the account name must be in the name of the Customer. If a Direct Debit payment fails, Customer must immediately arrange for the charges to be paid by other means in addition to any fees incurred by Monster in relation to the failed Direct Debit payment.

  4. Confidentiality, Data Protection and Additional Services.

  (a) Each party will keep the specific terms of this Agreement confidential and not disclose them to any third party (other than to its professional advisers and/or affiliates on a confidential basis) without the other party’s prior written consent, except as required by law. (b) Monster undertakes to comply with all applicable data protection legislation currently in force and will collect and process personal data in accordance with its privacy policy found at http://my.monster.co.uk/privacy/default.aspx. In order to maintain the integrity of its Sites, Monster reserves the right to forward the terms of this Agreement and Customer’s contact details to any regulatory or enforcement authorities when requested to do so. Monster may also forward contact details where a complaint arises concerning Customer’s use of the Site and where that use is deemed to be inconsistent with this Agreement. (c) Customer agrees that Monster may email Customer with details of enhancements of Services, important new features and other promotional announcements (including research surveys) until Customer provides written notice terminating such authorisation.

  5. Ownership.

  Unless otherwise provided in the Product Terms, as between Monster and Customer, any job postings, advertisements and/or videos provided by Customer for placement on any Site and all intellectual and other proprietary rights therein are and shall at all times remain Customer’s property. During the term of this Agreement, Customer grants to Monster and its affiliates a royalty-free, non-transferable, non-exclusive and worldwide license to use, copy, reproduce, publish, perform, display and distribute such (i) any and all materials including but not limited to job postings, advertisements and/or videos provided by or on behalf of Customer (in whole or in part) and (ii) Customer’s trade marks, logos and other intellectual property provided to Monster, in each case solely for the purposes of performing its obligations under this Agreement. Monster shall retain all right, title and interest, including all intellectual property rights, to and in: (i) any proprietary technology and software contained or incorporated in or part of the Sites and (ii) the content (excluding Customer’s content as described above) on or part of the Sites and all elements which are a part of or incorporated in (or constitute a collection or compilation of) any of the foregoing.

  6. Staffing and Recruitment Agencies.

  If Customer is a staffing or recruitment agency, postings may only be posted or advertising placed under Customer’s own logo or brands. If Customer is an advertising agency, postings may only be posted or advertising placed under the logos or brands of Customer’s client or end user as designated in the Sales Order. In any other event, Customer shall use all Services provided hereunder solely for its own internal business purposes and shall not resell or transfer to any third party any Service and may not post postings or place advertising under any logos and/or brands other than its own.

  7. Terms of Use.

  (a) Customer acknowledges that it must comply with the Terms of Use of each Site accessed by Customer. Terms of Use of each Site are available from the applicable Site’s homepage through the link “Terms of Use.” To the extent there is any inconsistency between any accessed Site’s Terms of Use referenced in this paragraph and the terms of this Agreement, the terms of this Agreement will prevail. (b) Monster reserves the right to suspend the Services offered to Customer by Monster and/or all passwords and other access codes if Monster has reasonable cause to suspect that Customer is in breach of any of this Agreement or any agreement with Customer or any Terms of Use.

  8. Limited Warranty.

  Monster warrants that it will perform Services in a professional manner in accordance with prevailing industry standards. Except for the foregoing and to the fullest extent permitted by law, Monster excludes all warranties, express or implied, including the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement with respect to the Services or the Sites, or the functionality, compatibility with specific software browsers, performance or results of use of the Services or the Sites.

  9. Indemnification.

  Each party (each, in such capacity, the “Indemnifying Party”) shall indemnify the other party, its affiliates and their respective officers, directors, employees and agents (each, in such capacity, an “Indemnified Party” and, collectively, the “Indemnified Parties”), from and against any third party claims, actions or demands, including without limitation reasonable legal and accounting fees, arising or resulting from: (a) infringement or alleged infringement of any patent, copyright, trade secret or other proprietary right of any third party, arising out of or relating to, (i) in the case of Monster, the delivery of the Services and (ii) in the case of the Customer, the provision of any material to any Site by or on behalf of the Customer; (b) in the case of Monster, gross negligence or willful misconduct arising out of or relating to the delivery of the Services; and (c) in the case of the Customer, gross negligence, willful misconduct or defamation arising out of or related to use of the Services. The Indemnifying Party’s obligations hereunder will only apply if the Indemnified Party notifies the Indemnifying Party promptly in writing as to any such claim, action or demand.

  10. Limitation of Liability.

  Nothing in these conditions shall limit of exclude either party’s liability that cannot be excluded of limited by law. Except for obligations of an indemnifying party under clause 9, and without in any way limiting Customer’s payment obligations under this Agreement, (a) no party will be liable to any other party (nor to any person claiming rights derived from the other party’s rights) for incidental, indirect, consequential, special or exemplary damages of any kind;lost revenues or profits; loss of business or loss of data, in each case arising out of or in connection with this Agreement or the Services provided hereunder regardless of whether the party liable or allegedly liable was advised, had other reason to know, or in fact knew of the possibility thereof, and (b) each party’s maximum liability arising out of or in connection with this Agreement, any product, the Services provided hereunder or any Site will not exceed the amount paid or payable by Customer to Monster during the term hereof. In the event that Customer has any claim (including but not limited to in relation to any invoice), Customer must bring the claim to Monster’s attention in writing within twelve months from the date of the circumstances giving rise to such claim.

  11. Miscellaneous.

  Each party agrees with respect to its use or provision of the Services to comply with all applicable laws, including but not limited to those relating to labour, employment and data protection. Customer also agrees that age, gender, religious beliefs, health, sexual orientation or ethnicity data or any other such information provided by an applicant will not be used in any employment-related decision. Each party to this Agreement shall be acting as an independent contractor and nothing herein shall be construed to create a partnership, joint venture or any type of agency relationship between Monster and Customer or any of Customer’s employees or agents. Save as otherwise allowed in Clause 3, neither party may assign this Agreement in whole or in part, by merger, asset or share sale or transfer, or otherwise, without the prior written consent of the non-assigning party, except, in the case of Monster, (i) in connection with a merger, consolidation, reorganisation or sale of all or substantially all of its assets, or (ii) to a party controlling, controlled by or under common control with Monster. No failure or delay on the part of any party in exercising any right or remedy provided in this Agreement shall operate as a waiver thereof; nor shall any single or partial exercise of or failure to exercise any such right or remedy preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right or remedy under this Agreement. In the event that any of the provisions of this Agreement is determined by a competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such provision shall to that extent be severed from the remaining provisions which shall continue to be valid to the fullest extent permitted by law. This Agreement, and any disputes between Customer and Monster relating to this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the English courts. Each party’s performance under this Agreement is subject to force majeure. All notices given hereunder shall be given in writing by registered post, to the respective addresses set out in the Sales Order (or such other contract address as may be notified by a party under this clause), and shall be deemed given upon actual delivery thereof. No terms of this Agreement are enforceable by any person who is not a party to it.

PRODUCT TERMS

(A) JOB POSTING

A job posting is an advertisement for a job vacancy placed on the Site/s specified on the Sales Order (“SO”). Job postings may be posted by Monster’s posting tool (MOHR/MHX), server alignment Business Gateway (BGW) or third party tool as specified in the SO. Job postings are either “Fixed Location Jobs” or “Area-Wide Jobs”. These permit Customer to post jobs (i) with a duration specified in the Sales Order and (ii) to either a specified fixed location set forth in the SO or to any location, on the Sites (or parts thereof) specifically identified in the SO. Job postings must be posted during the Term, after which they all expire. Each job posting may include only one (1) job description in one location and one job category, with up to three occupations and three industries per category save that for Area-Wide Jobs, Customer may post in more than one location per category (as set out in the SO). Each job posting posted during the Term will be active for a maximum of the duration as set forth in the SO, even if the scheduled duration of such job posting extends beyond the expiration of the Term. Any (1) re-activation of an expired job posting, (2) interruption or renewal of any job posting, (3) change in the Site (unless job product being purchased allows posting to multiple Sites) or (4) change in the reference code of a job where that job has been posted via BGW , constitutes use of an additional job posting. Customer acknowledges that job postings on the Sites also appear in search results on other websites. A job posting may provide for automatic refresh every 30 days if stated in the SO. Customer agrees that all postings that it displays on the Site will relate to specific live job positions and will not be stock or generic job descriptions. Save as set forth in the SO, Customer agrees not to post any job on any Site that: (i) does not comply with applicable laws or regulations; (ii) contains links to any site competitive with Monster; (iii) contain "hidden", irrelevant or misleading keywords; (iv) contains any pyramid scheme, "club membership", distributorship or sales representative agency arrangement or other business opportunity which requires an up front or periodic payment, pays commissions only (except where the posting states that it is commission only and clearly describes the products/services to be sold), or requires recruitment of other members, sub-distributors or sub-agents; (v) contains any logo or brands other than its own save as permitted by clause 6 of the Terms and Conditions; (vi) contains a hyperlink to Customer’s own career website; or (vii) contains a hyperlink to any website which contains material which is defamatory, offensive or obscene or of a menacing character or which may, in Monster’s judgment, cause annoyance or inconvenience or anxiety to any person including, without limitation, any racist, sexist, harassing, threatening, discriminatory, vulgar or abusive material, opinions or messages. Monster reserves the right in its sole discretion to immediately remove any non-compliant job posting or postings on any Site which Customer has not expressly purchased, at any time.

(B) MONSTER AD BOLDING

Job Bolding allows Customer to bold the job ad name and location in the list of results on all job searches.

(C) MONSTER AD REFRESH

Job Refresh allows Customer to refresh Job Ads one or more times during the time period of the ads. When refreshing a Job Ad, the date published will be updated and the Job Ad will appear higher in the job search result list as a result..

(D) MONSTER AD LOGO

Job Logo allows Customer to insert its logo in the job ad to complement its style and tone.

(E) JOB SEARCH RESULTS LOGO

Job Search Results Logo is an option that allows Customer to insert its logo into a list of results on all job searches.

(F) MONSTER JOB TEMPLATE

Client job branding (“CJB”) is a job ad template created by Monster for Customer. The purpose of the CJB is to reinforce the effects and complement the style and tone of Customer’s offline campaigns. CJB Designer is a further advanced job ad template which can include additional information supplied by the Customer, including photos and graphics.

(G) CV (OR ‘RESUME’) SEARCH LICENSE

A CV Database License provides Customer with access to Monster’s CV database which contains searchable cvs of job seekers (“CV Database”). A “CV Database License” is a license for a single, individual user under the direct control of Customer (“CV User”) to access the CV Database through one unique password for the duration and type (i.e. national or local) as set forth in the Sales Order. Each CV Database License will be subject to a reasonable usage policy including a limit of 20,000 CV views in any 12 months (pro-rated for shorter licences). A cv view occurs when a cv is acted upon following a cv search. Examples of a single cv view include without limitation when a CV User: (a) opens a cv, (b) opens and prints the cv, (c) opens and emails the cv, (d) opens and adds it to a folder or (e) adds a cv to a folder without opening such cv. Multiple cv views occur when a CV User opens and closes the same cv multiple times (Note: a “viewed” icon will be displayed in the cv search results to indicate that a cv has been viewed by the CV User). Once a cv is placed in a folder, Customer may open the cv multiple times without further cv views occurring. Customer agrees to notify Monster promptly after the departure of any person to whom a password was provided and Monster reserves the right to cancel such password and issue a replacement password, upon notification to Customer. Monster reserves the right periodically to change issued passwords upon notification to Customer. If additional users (other than named CV Database license holders) are accessing the CV Database, then such sharing will be a breach of this Agreement. Customer agrees that it will use the CV database to search for candidates for specific live jobs with matching profiles and will not offer them any other services. The CV Database License may also not be used to source candidates generally or to contact job seekers or cv holders in regards to any home-based business opportunities, fee-based business opportunities or franchise opportunities.

(H) BUTTON AND BANNER ADVERTISING

A ‘banner’ advertisement is an advertisement embedded onto the Site as specified in the Sales Order. A ‘button’ advertisement is a graphical advertisement of a smaller size than a banner advertisement. When a job seeker clicks on the banner or button advertisement they will be directed to Customer’s website. Banners on the Site display a number of different advertisements on a rotating basis. Customer’s advertisement will therefore not be constantly visible on a Banner displayed on the Site. Customer may post banner and button advertising and other media and sponsorships (“Advertisements”) on the Sites as set out in the Sales Order. Except as expressly provided in the Sales Order, positioning of Advertisements is within the sole discretion of Monster. To the fullest extent permitted by law, Monster disclaims all guarantees regarding positioning, levels, quality, or timing of: (i) click through rates; (ii) usage statistics; (iii) availability and/or delivery of any impressions on the Site; (iv) clicks; and (v) the adjacency or placement of any Advertisement. Monster does not warrant the date or dates of insertion of the Advertisement(s) and does not warrant that the Advertisement(s) will not be displayed after the end date specified. However, Monster will use reasonable efforts to comply with Customer’s request in this regard. Upon termination of this Agreement, Monster will uninstall the Customer’s Advertisement, and terminate any hyperlink to Customer’s advertised site, job posting or Company Profile. Customer is solely responsible for the creation of all advertising material and agrees to provide such material in accordance with applicable laws and Monster’s policies in effect from time to time. All contents of Customer Advertisements are subject to Monster’s approval and Monster reserves the right in its sole discretion to reject or cancel any Advertisement, space reservation, URL link or position commitment at any time. Monster may also reject or remove an advertisement for an advertised website which is not functional or which it deems unsuitable for linking to the Site. Monster does not undertake to review the content of any Advertisement and any such review or approval shall not be deemed to constitute an acceptance by Monster that such Advertisement is provided in accordance with these terms nor will it constitute a waiver of Monster’s rights hereunder. Monster does not accept any Advertisements that spawn pop-ups or that trigger a non-user initiated download. If Monster fails to publish an Advertisement in accordance with the Sales Order (or in the event of any other failure, technical or otherwise, of such advertisement to appear as provided in such Sales Order), Monster’s sole liability to Customer will be limited to, at Customer’s option, either a refund of the advertising portion of the fee relating thereto or placement of the Advertisement at a later time in a comparable position. Any Advertisements not launched during the duration set forth on the Sales Order will expire upon the end of such Product Duration.

(I) ASSISTED SEARCH

Assisted Search (AS) consists in the search and selection of candidates for the position at the Client. At the beginning of the project the client and Monster shall agree on the criteria for selecting candidates and on expected number of candidates required. The success of the project is evaluated by completion of these criteria. AS ends by hand over of an agreed number of candidates meeting the criteria (either simultaneously or sequentially), or when the client makes a job offer to one of the recommended candidates. Based on the information about the candidates provided by the Monster, within 3 days the client has an option to comment on whether the candidates meet the agreed selection criteria or not.

(J) TALENTBIN BY MONSTER LICENCE

For each TalentBin Licence included in this Sales Order, Monster will permit a single, individual user under the direct control of Customer (“User”) to access Monster’s TalentBin social network database (“TalentBin”) under this TalentBin Licence for the duration specified in this Sales Order. Each User will be permitted to export up to 100 profiles per calendar month from the TalentBin Database. Customer will notify Monster promptly after the departure of any person to whom a password was provided and Monster reserves the right to cancel such password and issue a replacement password upon notification to Customer. Monster reserves the right to periodically change issued passwords upon notification to Customer. The TalentBin Licence shall only be used by employers for the purpose of seeking employees. The TalentBin Licence may not be used to send unsolicited mail or e-mail, make unsolicited phone calls or send unsolicited faxes regarding promotions and/or advertising of Customer’s or a third party’s products or services. The TalentBin Licence may also not be used to source candidates or to contact job seekers or CV holders in regards to any home-based business opportunities, fee-based business opportunities or franchise opportunities. If it is determined that additional users (other than named User) are accessing the TalentBin Licence, then, in Monster’s sole discretion, either (i) Customer will be billed in accordance with the terms hereof, at Monster’s then prevailing price for such TalentBin Licence or (ii) such sharing will be a material breach of the Agreement.

(K) TWITTER CARDS SUBSCRIPTION

Monster will deliver to Customer the Twitter Cards Subscription consisting of the following Tweets with Twitter: (a) up to ten Twitter Card Tweets each business day and (b) one Tweet each business day with a link to all open positions from the Customer on Monster. Each Twitter Card Tweet will contain a standard Tweet of up to 140 characters as well as a Twitter Card below that includes Customer’s logo or other image provided by Customer and will link to and contain information from a new job posting posted by the Customer on Monster. Customer must have or establish a Twitter account and may choose which Twitter handle or handles to use with the Twitter Cards Subscription. Customer must authorize Monster to post Tweets from the applicable Twitter accounts on behalf of Customer.

(L) TALENT CRM

Monster will permit Customer to send messages to candidates from Monster’s CV database up to the specified annual message limit. Talent CRM may not be used to send unsolicited emails regarding promotions and/or advertising of Customer’s or a third party’s products or services. Talent CRM may also not be used to source candidates or to contact job seekers or CV holders in regards to any home-based business opportunities, fee-based business opportunities or franchise opportunities. Customer must respect job seeker requests to be opted out from Customer contact. The number of messages sent per day will be limited by Monster and may vary over time. Talent CRM inventory will be deducted for each message sent to a seeker at the time the message is transmitted to the job seeker. Monster does not guarantee the message will successfully reach the candidate’s personal inbox.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 3. ledna 2014.