1. Hlavní stránka
  2. Management
  3. Výkon zaměstnanců
  4. Jak zvládnout zkušební lhůtu zaměstnance?

Jak zvládnout zkušební lhůtu zaměstnance?

Jak zvládnout zkušební lhůtu zaměstnance?

Zkušební lhůta vám poskytne určitý čas, abyste se ujistili, že vámi zvolený výběr na místo byl správný.

Je to příležitost ke zhodnocení výkonu, oddanosti a vhodnosti zaměstnanců pro danou funkci i k podniknutí nezbytných opatření, v případě že tyto požadavky nesplňují. Trvá zpravidla jeden až šest měsíců. Jak vy, tak zaměstnanec můžete během této lhůty kdykoliv od smlouvy odstoupit.

Nastavení standardů
Chcete-li aby váš nově přijatý zaměstnanec měl co nejlepší šanci projít zkušební lhůtou, měli byste provést několik následujících opatření:

  • Jasně zaměstnanci popište pracovní pozici
  • Shrňte všeobecné obchodní praktiky a postupy
  • Naplánujte veškerá nezbytná školení, která pomohou zaměstnanci k dosažení požadavků
  • Vysvětlete, kdy bude zaměstnanec hodnocen a jaké metody se použijí

Abyste mohli ohodnotit vašeho nového zaměstnance, musíte nejdříve stanovit, co od nich na různých stupních v průběhu zkušební lhůty očekáváte. Můžete to provést na základě zkušenosti (jak dlouho trvalo poslední osobě, která tuto funkci vykonávala, aby zjistila, jak to chodí?) nebo vytvořením vhodných kontrolních bodů společně s osobami vykonávajícími obdobnou funkci.

Ujistěte se, aby byly všechny tyto body jasně popsány, byly snadno měřitelné a dosažitelné.

Připravte týdenní nebo měsíční setkání 1-2-1, na kterých si vše projdete a nabídnete zpětnou vazbu k různým aspektům. Vysvětlete, ve kterých oblastech je vynikající a ve kterých se musí zlepšit.

Jakmile kdokoliv začne novou práci, je pro něj velmi obtížné zjistit, jak si vede. Zkuste jej tedy navádět, kdykoliv to bude možné. Vždy se snažte o konstruktivní kritiku a nabídněte řešení problémů spíše než zdůraznění jejich existence.

Získání zpětné vazby od osob, se kterými úzce spolupracují, je další důležitou fází zkušební lhůty. Požádejte je o upřímnost a čestnost a poté sdělte takto získané informace v přefiltrované formě zaměstnanci, samozřejmě anonymně. Tak mohou buď získat pochvalu a vybudovat si svoji vlastní sebedůvěru, nebo být upozorněni na oblasti, ve kterých se musí zlepšit.

Nebojte se upravovat různé požadavky, jakmile poznáte zaměstnance lépe. Jestliže se někomu nedaří, pokuste se mu zadat něco, co je lépe dosažitelné. Plní-li někdo úkoly lehce, nabídněte mu něco trochu náročnějšího, abyste viděli, jak se s tím vypořádá.

Urovnání
Bohužel ne každé přijetí nového zaměstnance se ukáže jako úspěšné. Je tedy důležité zjistit, kdy jste udělali chybu a dle toho se zachovat.

Nejdříve musíte zjistit, proč se věci nevyvíjí tak, jak se očekávalo. Nastavili jste očekávané požadavky vysoko? Existují nějaké vnější faktory, které ovlivnily rozvoj zaměstnance (například zpoždění školení)? Co můžete udělat pro nápravu věcí? Pamatujte, že každý se učí jinak rychle a někdy je na místě trochu trpělivosti.

Někdy se stane, že přijmete vhodnou osobu, ale umístíte ji na nevhodnou práci. Dříve než ji odepíšete, podívejte se, zda byste nenašli místo, které by pro ni bylo vhodnější.

Jestliže musíte někoho propustit, proveďte se zaměstnancem výstupní pohovor, na kterém můžete přesně prodiskutovat jeho chyby, a tím mu pomoci zlepšit své šance v budoucí profesi. Jestliže někoho propouštíte kvůli jeho chování, držte se faktů, abyste se vyhnuli jakýmkoliv negativním právním důsledkům.

Jak vás hodnotí
Tak jako vy věnujete čas hodnocení nových zaměstnanců, tak i oni se budou ve své mysli ujišťovat o správnosti svých rozhodnutí. Po uplynutí zkušební lhůty se zavazují pracovat ve vaší společnosti minimálně po dobu výpovědní lhůty, proto se chtějí ujistit, že je to místo, na kterém chtějí být.

Jestliže chcete přimět nové zaměstnance, aby zůstali (ušetřit si námahu a náklady, které by vyžadoval opětovný náborový proces), musíte nejdříve dosáhnout toho, aby se cítili, že jsou důležitou součástí týmu. Ujistěte se, že vědí, kam patří, a jak moc si ceníte jejich dovedností a zkušeností. Buďte k dosažení a poslouchejte jejich otázky a obavy.

Jakmile je po všem
Den, kdy můžete konečně oznámit novému zaměstnanci uplynutí zkušební lhůty, je časem k úsměvu, oddechu úlevy a k oznámení všem, že náborová kampaň byla úspěšná. Stejně tak jako náborové náklady a čas na nábor jsou jedním z faktorů, dle kterého se hodnotí náboroví profesionálové, počet nových zaměstnanců, kteří prošli zkušební lhůtou.

Na konci této lhůty by mělo být zaměstnanci jasno, za jakým účelem byli přijati a co musí udělat, aby byl úspěšní. To však neznamená, že si jich přestanete všímat a necháte je dosáhnout výsledku bez pomoci. Jestliže jste si vytvořili dobrý pracovní vztah, je důležité vyhradit si čas na pravidelná setkání, abyste prodiskutovali, jak směřují ke svým dlouhodobým cílům.